Russian

Belarusian

Russian

Belarusian

      twitter icon
+375-152 68-19-53 приемная главврача
+375-152 68-19-12 справочная
+375-152 68-19-73 отделение платных медицинских услуг
e-mail: mail@bsmpgrodno.by

Общие сведения

Проекты ТГС

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Название проекта

 

Tytuł projektu

 

Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье

 

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

Project name

Model health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland

№ проекта

Nr projektu

PBU1/0326/16

Project no

Общий бюджет

Przyznane dofinansowanie

1 852 281,60 EUR

Grant awarded

Объем финансирования ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 667 053,44 EUR

Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

Бюджет медицинского госпиталя им. Людвика Рыдыгера в Сувалках

Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

1 173 448,60 EUR

Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki

Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 056 103,74 EUR

Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

Собственный вклад медицинского госпиталя имени Людвика Рыдыгера в Сувалках

Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

117 344,86 EUR

Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki

Общий бюджет Больницы скорой медицинской помощи города Гродно

678 833,00 EUR

Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

 

610 949,70 EUR

 

Объем софинансирования из средств Гродненского городского исполнительного комитета

67 883,30 EUR

Донор международной технической помощи

 

Źródło dofinansowania

 

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

ENI Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Source of assistance

 

Партнеры проекта

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lider

photo 2019 07 30 10 19 28

Project partners

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

Partner

photo 2019 07 30 10 19 32

Период реализации проекта

Okres realizacji projektu

24 месяца

24 m-ce

Project duration

24 months

Краткое описание проекта

 

 

Главная задача РП-РБ трансграничного проекта - это повышение качества оказания медицинской помощи в области ортопедии/травматологии с особым вниманием к остеопорозу. Оба партнера указывают на общие недостатки, требующие устранения: недостаточная медицинская инфраструктура, отсутствие специалистов, специализирующихся на остеопорозе, отсутствие универсальных решений в диагностике и лечении, низкий уровень медицинских знаний среди населения об остеопорозе и его последствиях и т.д.

Трансграничный характер позволит оптимально использовать потенциал, ноу-хау и передовую практику, восполнить недостатки каждой из организаций-партнеров, чтобы достигнуть оптимального уровня и высокой доступности качественной медицинской помощи в трансграничном регионе РП-РБ.

Krótki opis projektu

Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy - jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description

Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Цель проекта

Общая цель проекта - развитие системы здравоохранения в трансграничном регионе РП-РБ посредством внедрения совместной инициативы больниц г. Гродно и г. Сувалки "Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье", которая повысит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для диагностики остеопороза, что будет достигнуто посредством следующих изменений текущей ситуации в здравоохранении: улучшение медицинской инфраструктуры, повышения уровня квалификации медицинских кадров на основе обмена опытом, передовой практикой, углубления знаний, увеличивая осведомлённость жителей о роли профилактики и ранней диагностики остеопороза, чтобы провести эффективное лечение и добиться нормального качества жизни.

 

Cel projektu

Ogólny cel projektu - rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. "Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą", zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.

Project objective

 

 

The overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals „Model Health Care Program to Fight Osteoporosis”, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.

Результаты проекта

Внедрение 1 медицинской программы борьбы с остеопорозом среди жителей Подлясского воеводства и Гродненской области, в ходе реализации которой будет приобретено 85 единиц специализированного медицинского оборудования и будут модернизированы 2 центра оказания медицинской помощи (больницы г. Гродно и г. Сувалки), что в итоге повысит уровень диагностики и лечения в обоих учреждениях здравоохранения (больницы г. Гродно и г. Сувалки). Программа включает 35 мероприятий поддерживающих развитие системы здравоохранения, 2804 участников, всё это приведет к повышению доступности медицинской помощи в области лечения и диагностики остеопороза для 1,82 млн взрослых.

 

Rezultaty projektu

Wdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.

Project outputs

Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.

Контактный телефон

(15) 268 19 07

Biuro projektu

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Project office

 

Данная информация создавалась и сохраняется при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание – исключительная ответственность УЗ «ГКБСМП г. Гродно» без распространения ответственности на Европейский союз.

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

 

Новости ТГС

25 июня 2019 года в рамках  ежегодной конференции Программы трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» в соответствии с решением Гродненского областного исполнительного комитета была организована работа «медицинского городка» на площадке около Гродненского областного драматического театра.

Конференция посвящена теме здорового образа жизни и собрала представителей  здравоохранения трех государств – Беларуси, Польши и Украины. Главная цель – обсудить итоги проектов, уже реализованных в рамках предыдущей программы, оценить работу по проектам 2014-2020  и определить стратегию на 2021 – 2027 годы.

Больница скорой медицинской помощи города Гродно с 01 июня 2019 года начала реализацию проекта «Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье»  совместно с ведущим партнером - медицинским госпиталем в Сувалках Республика Польша. В ходе реализации проекта планируется приобрести рентгеновский денситометр и лабораторное оборудование для диагностики остеопороза, артроскопические   стойки, ультразвуковой аппарат, плазменный стерилизатор, операционные столы, хирургический инструментарий для работы ортопедо-травматологической службы нашей больницы на самом современном уровне.

Важная составляющая таких проектов – работа с населением. Как это может быть организовано, показал «медицинский городок», который на один день открылся перед входом в областной драмтеатр. Профессионалы больницы высокого класса различных специальностей вышли к жителям города для оказания консультативной помощи без предварительной записи и бесплатно.   В помощь – разработанные  заранее и распечатанные методические рекомендации, которые можно было взять с собой.

Подготовили сотрудники больницы скорой помощи и викторину на медицинскую тематику, принять участие в которой могли в ожидании своей очереди все желающие. Ведущий викторины Денис Олегович Кучук не скупился на призы за правильные ответы.

В работе «медицинского городка» приняли участие 13 врачей и 9 средних медицинских работников.

400 жителей города Гродно и Гродненской области, а также участники конференции из Польши и Украины получили 560 консультаций наших специалистов: 178 – заведующей приемным отделением  Ушкевич Н.М., с измерением  артериального давления, роста и веса, с последующим определением индекса массы тела,  68 – осмотрены офтальмологом Голуб Е.И., 67 – ортопедом-травматологом  доцентом ГрГМУ Аносовым В.С., 62- акушер-гинекологом Довнар Л.Н., 43-нейрохирургами Шведом А.Е. и Чесноковым В.В., 43-урологом Богдель В.В., 38 – заведующей отделением реабилитации Тиханович Г.А.

Выполнено 300 анализов крови на глюкозу и лактат, 62 ЭКГ выполнено сотрудниками центральной подстанции СМП, 67 флюорографий сделано на передвижном флюороскане ГЦГП.

8  тренингов было проведено на манекене Гродненского медицинского университета врачом анестезиологом-реаниматологом, кандидатом медицинских наук Виноградовым Сергеем Владимировичем.

Руководила работой «медицинского городка» главная медицинская сестра Перскевич Надежда Михайловна.

Многие посетители городка подходили и благодарили сотрудников и эти искренние слова помогали им выдержать большую нагрузку в этот жаркий июньский день.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Фильм о Ежегодной конференцииkadr film

 

Новости ТГС

 18-19 июля 2019 года в городе Сувалки Республика Польша прошла конференции открытия проекта трансграничного сотрудничества «Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье»  Программы ЕС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020».

Наша делегация в составе 25 сотрудников приняла активное участие. Возглавил делегацию главный врач Лазаревич Сергей Николаевич.

С докладами от БСМП города Гродно выступили заместитель главного врача по организационно-методической работе Гаврилик Александр Анатольевич, главный травматолог Гродненской области Аносов Виктор Сергеевич и заведующая кафедрой поликлинической терапии Якубова Людмила Валерьевна.

Интересным для всех было посещение медицинского госпиталя имени Людвика Рыдыгера в Сувалках и знакомство с коллегами.

Рабочие группы проекта обсудили план действий по его успешной реализации.

 

0001

0002

0003

0004

0006

0005

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0013

0013

0018

0019

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

Бланк направления в бюро госпитализации нейрохирургического отделения

Запрос направляется в электронное бюро госпитализации пациентов нейрохирургического профиля УЗ «ГКБСМП г. Гродно»

* отмеченные поля, обязательные для заполнения.

При направлении на плановую госпитализацию заполняите дополнительно следующие графы:

Услуги

Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» предлагает Вам высококвалифицированную помощь специалистов, самые современные методы лечения и диагностики с применением новейшего оборудования.

Платные медицинские услуги оказываются в организации здравоохранения в соответствии с перечнем платных услуг, утвержденным главным врачом учреждения и являются дополнительными к гарантированному государством объѐму бесплатной медицинской помощи.

Справка по телефонам:

 • +375-152 68-19-73,
  +375-29 2129996
  (пн-пт: 8.00-13.00, 13.30-16.00)
 • +375-152 68-19-78
  (пн-вс: 8.00-19.30)

Запись на услуги:

 • Пн - Пт с 8.00 до 13.00, с 13.30 до 16.00
  по телефону: +375-152 68-19-73,
  +375-29 212-99-96 
 • ежедневно через интернет: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оплата

Режим работы кассы платных услуг: Пн - Вс 8.00-19.30

При заключении договора на оказание платных услуг при себе необходимо иметь паспорт.

 

Проект трансграничного сотрудничества

C 01.06.2019г. начата реализация проекта трансграничного сотрудничества УЗ «ГКБСМП» г. Гродно и медицинского госпиталя имени Людвига Рыдыгера в г. Сувалки Республика Польша “Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье”.

28

Бланк согласования на плановую госпитализацию

Запрос направляется в электронное бюро госпитализации областного центра урогинекологии, эндометриоза и хирургии тазового дна в УЗ «ГКБСМП г. Гродно»

* отмеченные поля, обязательные для заполнения.

** согласно Положения о госпитализации в Центр (в том числе в обязательном порядке – флюорография/рентгенография органов грудной клетки (сроком давности не более 6 месяцев согласно п. 2.4 приказа МЗ РБ от 04.07.2002 № 106)

Контакты

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»

Адрес: г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 115;

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон приемной: +375-152 68-19-53

Телефон для справок: +375-152 68-19-12

Сайт: www.bsmpgrodno.by 

факс: +375-152 68-19-65

При необходимости получения информации о состоянии пациента и месте его нахождения Вы можете обратиться в справочную службу больницы, расположенную в холле на 1 этаже — тел. +375-152 68-19-12, для родильных отделений — тел. +375-152 68-19-01.

Для получения письменных ответов на запросы из правоохранительных органов, промышленных предприятий, на заявления граждан, для получения медицинских документов, справок и т.д., следует обращаться в канцелярию больницы (1 этаж, приёмная главного врача, заведующая канцелярией – Иванец Стефания Михайловна) с 08.00 до 17.00 (обед 13.00-14.00).

Для выдачи больничного листка (дубликата) необходимо обратиться в отделение, где находился на лечении пациент и предъявить:

 • паспорт;
 • заявление пациента о выдаче больничного листка (взамен утерянного или по другой причине);
 • справку из бухгалтерии с места работы.

Для получения копии эпикриза необходимо обратиться в канцелярию больницы и представить:

 • паспорт;
 • заявление.

Для получения истории болезни необходимо обратиться в канцелярию больницы и представить:

 • удостоверение личности;
 • запрос.

Истории болезни выдаются на руки только сотрудникам правоохранительных органов.

Если Вас интересуют вопросы по эндопротезированию суставов, порядок записи в лист ожидания, — обращайтесь по тел. +375-152 68-19-84 — заместитель главного врача по медчасти — с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Читать подробнее

Цели устойчивого развития: деятельность по реализации показателей

image001В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН при рассмотрении «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» утвердила Цели устойчивого развития (далее – ЦУР).

В 2017 году опубликован сборник материалов "Стартовые позиции Беларуси по достижению Целей устойчивого развития".

ЦУР: законодательство

В рамках ведущейся в Беларуси работы по достижению ЦУР был принят ряд государственных программных документов, выстроена архитектура управления достижением ЦУР.

Цели устойчивого развития отражены в «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года», одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол заседания от 2 мая 2017 года № 10).

Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2017 № 181«О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития»:

 • определен Перечень государственных органов и иных организаций, ответственных за реализацию ЦУР (в т.ч. Министерство здравоохранения Республики Беларусь), включая областные и Минский городской исполнительные комитеты;
 • Национальным координатором по достижению ЦУР назначена заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М.А.Щеткина;
 • утверждено Положение о Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития (далее – Положение).
 • по каждому закрепленному (делегированному) показателю определяют систему для мониторинга достижения ЦУР;
 • внедряют показатели ЦУР в систему планирования и прогнозирования работы ведомства;
 • создают систему работы подчиненных организаций по выполнению показателей ЦУР, включая механизм организационно-методического обеспечения и контроля;
 • определяют области межведомственного взаимодействия для реализации показателей ЦУР.

Согласно Положению, Национальный координатор возглавляет Совет по устойчивому развитию (далее – Совет), который является совещательным и консультативным органом.

В состав Совета входят заместители руководителей государственных органов и иных организаций, ответственных за реализацию ЦУР.

От Министерства здравоохранения Республики Беларусь в состав Совета входит заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Н.П.Жукова.

ЦУР: показатели

На основании предложений органов государственного управления и иных государственных организаций Советом сформирована национальная система показателей для мониторинга достижения ЦУР. В настоящее время проводится организационная работа по национализации показателей ЦУР путем интеграции последних в национальные, государственные, республиканские, отраслевые и региональные стратегии, программы и планы развития, определяющие работу Правительства, центральных и местных органов власти.

Для интеграции национальных показателей ответственные государственные органы и иные организации адаптируют показатели ЦУР к своей деятельности, для чего:

image003

Интеграция компоненты здоровья в модель устойчивого развития заложена в ЦУР № 3 «Хорошее здоровье и благополучие (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте)». Для реализации этой цели предстоит решение целого ряда задач (приложение).

ЦУР: индикаторы

Для организации реализации ЦУР в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь создан Методический совет по мониторингу и оценке устойчивости развития, утверждено Положение о методическом совете (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.11.2017 № 1332) и определены индикаторы Показателей ЦУР.

Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации ЦУР в области профилактики болезней и формированию здорового образа жизни делегирован мониторинг 7 индикаторов, определенных на национальном уровне:

ЦУР: деятельность по реализации

image005

Приказом по государственному учреждению «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 15 января 2018 года № 08-ОД) определен состав специалистов в ГУ РЦГЭиОЗ, ответственных за сбор данных, анализ, подготовку отчета по показателям ЦУР; возложена ответственность на отделение социально-гигиенического мониторинга за обеспечение подготовки сводной информации, организацию планирования и подготовку предложений деятельности санэпидслужбы по вопросам реализации и достижения ЦУР.

На областном и территориальном уровнях госсаннадзора начата организация взаимодействия с местными органами государственного управления по выполнению социально-экономических планов устойчивого развития с целью отражения в них вопросов профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также по формированию у проживающего населения здорового образа жизни.

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение работы ЦГЭ с показателями ЦУР рекомендуется обеспечивать в рамках подходов, определяемых «Концепцией совершенствования деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни», рассмотренной на Республиканском санитарно-эпидемиологическом совете от 26 июля 2017 года (решение № 5) и принятой для утверждения в установленном порядке постановлением коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2017 года № 20.3 «О деятельности организаций здравоохранения по формированию здорового образа жизни».

ЦУР: цели устойчивого развития

image007

Цель 1

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

image007

Цель 2

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

image007

Цель 3

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

image007

Цель 4

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

image007

Цель 5

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей для всех женщин и девочек

image007

Цель 6

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех

image007

Цель 7

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

image007

Цель 8

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех

image007

Цель 9

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

image007

Цель 10

Сокращение неравенства внутри стран и между ними

image007

Цель 11

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов

image007

Цель 12

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

image007

Цель 13

Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями

image007

Цель 14

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

image007

Цель 15

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия

image007

Цель 16

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

image007

Цель 17

Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Цель № 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Задачи:

 • сократить общемировой показатель материнской смертности;
 • положить конец предотвратимой смертности новорожденных детей и детей в возрасте до 5 лет;
 • положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, обеспечить борьбу с гепатитом, болезнями, передающимися через воду, и другими инфекционными патологиями;
 • сократить на одну треть показатель преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) с помощью профилактики, лечения и поддержания психического здоровья и благополучия;
 • укреплять профилактику и лечение наркомании (в т.ч. злоупотребление алкоголем);
 • вдвое сократить число смертей и травм в результате ДТП;
 • обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья (в т.ч. для планирования семьи, получения информации и просвещения), учесть вопросы охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах;
 • обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, доступ к качественным медико-санитарным услугам, безопасным, эффективным, доступным основным лекарствам и вакцинам;
 • существенно сократить число случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических веществ, загрязнения воздуха, воды и почвы;
 • расширить реализацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах;
 • оказать поддержку в проведении научных исследований и разработке вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний;
 • увеличить объем финансирования сферы здравоохранения, обеспечить дальнейший набор, подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах;
 • наращивать потенциал раннего предупреждения и снижения рисков для здоровья.

О нас

УЗ «ГКБСМП г. Гродно» — это одно из крупнейших медицинских учреждений области. Большинство отделений оказывают помощь не только жителям г. Гродно и Гродненского района, но и всей области.

Больница скорой медицинской помощи является многопрофильным специализированным учреждением города для оказания круглосуточной экстренной медицинской помощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также массовых поражениях, катастрофах, стихийных бедствиях.

Больница развернута на 578 коек.

Статус областных отделений имеют — нейрохирургическое, ожоговое, токсикологическое, все травматологические отделения.

Совместными усилиями сотрудников учреждения и кафедр Гродненского государственного медицинского университета ведется постоянная работа по внедрению новейших современных методов диагностики и лечения.

Ежегодно в больнице скорой медицинской помощи проводится:


Около

2700-3000

родов


Около

11 тысяч

операций

Стационарное
лечение более

20 тысяч

человек

Круглосуточно выполняется широкий спектр лабораторных исследований, рентгено-компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

В целом учреждение обеспечивает доступность медицинской помощи для всех социальных групп населения.

Основные функции выполняемые в УЗ «ГКБСМП г. Гродно»:

 1. Оказание первой, неотложной медицинской помощи больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях.
 2. Оказание квалифицированной лечебно-консультативной помощи жителям г. Гродно и Гродненской области в пределах своей компетенции.
 3. Диагностика, лечение больных травматологического, ортопедического (взрослым и детям) профилей.
 4. Хирургическая помощь, экстренная и плановая.
 5. Реабилитация больных: физиотерапия, лечебная физкультура.
 6. Компьютерная и магнитно-резонансная томография.
 7. Диагностика, лечение больных гинекологического профиля.
 8. Родовспоможение в отделениях: физиологическом, обсервационном, патологии беременности.
 9. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников.
 10. Камбустиология.

Новые технологии применяемые в учреждении:

 • транспедикулярная фиксация маталлокострукциями при переломах поясничного отдела позвоночника;
 • эндопротезирование тазобедренного сустава
 • лечение переломов шейного отдела позвоночника HALO- аппаратом;
 • артроскопия коленного сустава;
 • лечение переломов длинных трубчатых костей с помощью системы «Интерлокинг»;
 • сетчатая пластика по методике PROLIFT при пролапсе гениталий;
 • индукция родов катетером Фолея;
 • комплексная обработка КТГ-мониторинга во время родов с архивированием данных;
 • длительная ИВЛ аппаратами «EVITA XL», «GALILEO»;
 • пластика при недержании мочи по методике TVT;
 • подтаранный артролиз при плосковальгусной деформации стоп;
 • теномиотомия при ДЦП;
 • перитонарная мобилизация при косолапости;
 • операция Солтера при дисплазии тазобедренного сустава;
 • пластика грыж с помощью синтетических сетчатых эксплантантов;
 • лапораскопическое удаление желчного пузыря, апедикулярного отростка;
 • реплантация конечностей и их сегментов;
 • пластика дефектов тканей на сосудистой ножке;
 • удаление неврином слухового нерва;
 • удаление опухолей спинного и головного мозга;
 • операции при стенозе позвоночного канала.

Мы на карте

+375-152 68-19-53 приемная
+375-152 68-19-12 справочная
+375-152 68-19-73 отделение платных медицинских услуг
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.