Russian

Belarusian

Russian

Belarusian

      twitter icon
+375-152 68-19-53 приемная главврача
+375-152 68-19-12 справочная
+375-152 68-19-73 отделение платных медицинских услуг
e-mail: mail@bsmpgrodno.by

Проекты ТГС

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Название проекта

 

Tytuł projektu

 

Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье

 

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

Project name

Model health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland

№ проекта

Nr projektu

PBU1/0326/16

Project no

Общий бюджет

Przyznane dofinansowanie

1 852 281,60 EUR

Grant awarded

Объем финансирования ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 667 053,44 EUR

Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

Бюджет медицинского госпиталя им. Людвика Рыдыгера в Сувалках

Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

1 173 448,60 EUR

Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki

Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 056 103,74 EUR

Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

Собственный вклад медицинского госпиталя имени Людвика Рыдыгера в Сувалках

Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

117 344,86 EUR

Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki

Общий бюджет Больницы скорой медицинской помощи города Гродно

678 833,00 EUR

Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

 

610 949,70 EUR

 

Объем софинансирования из средств Гродненского городского исполнительного комитета

67 883,30 EUR

Донор международной технической помощи

 

Źródło dofinansowania

 

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

ENI Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Source of assistance

 

Партнеры проекта

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lider

photo 2019 07 30 10 19 28

Project partners

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

Partner

photo 2019 07 30 10 19 32

Период реализации проекта

Okres realizacji projektu

24 месяца

24 m-ce

Project duration

24 months

Краткое описание проекта

 

 

Главная задача РП-РБ трансграничного проекта - это повышение качества оказания медицинской помощи в области ортопедии/травматологии с особым вниманием к остеопорозу. Оба партнера указывают на общие недостатки, требующие устранения: недостаточная медицинская инфраструктура, отсутствие специалистов, специализирующихся на остеопорозе, отсутствие универсальных решений в диагностике и лечении, низкий уровень медицинских знаний среди населения об остеопорозе и его последствиях и т.д.

Трансграничный характер позволит оптимально использовать потенциал, ноу-хау и передовую практику, восполнить недостатки каждой из организаций-партнеров, чтобы достигнуть оптимального уровня и высокой доступности качественной медицинской помощи в трансграничном регионе РП-РБ.

Krótki opis projektu

Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy - jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description

Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Цель проекта

Общая цель проекта - развитие системы здравоохранения в трансграничном регионе РП-РБ посредством внедрения совместной инициативы больниц г. Гродно и г. Сувалки "Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье", которая повысит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для диагностики остеопороза, что будет достигнуто посредством следующих изменений текущей ситуации в здравоохранении: улучшение медицинской инфраструктуры, повышения уровня квалификации медицинских кадров на основе обмена опытом, передовой практикой, углубления знаний, увеличивая осведомлённость жителей о роли профилактики и ранней диагностики остеопороза, чтобы провести эффективное лечение и добиться нормального качества жизни.

 

Cel projektu

Ogólny cel projektu - rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. "Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą", zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.

Project objective

 

 

The overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals „Model Health Care Program to Fight Osteoporosis”, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.

Результаты проекта

Внедрение 1 медицинской программы борьбы с остеопорозом среди жителей Подлясского воеводства и Гродненской области, в ходе реализации которой будет приобретено 85 единиц специализированного медицинского оборудования и будут модернизированы 2 центра оказания медицинской помощи (больницы г. Гродно и г. Сувалки), что в итоге повысит уровень диагностики и лечения в обоих учреждениях здравоохранения (больницы г. Гродно и г. Сувалки). Программа включает 35 мероприятий поддерживающих развитие системы здравоохранения, 2804 участников, всё это приведет к повышению доступности медицинской помощи в области лечения и диагностики остеопороза для 1,82 млн взрослых.

 

Rezultaty projektu

Wdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.

Project outputs

Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.

Контактный телефон

(15) 268 19 07

Biuro projektu

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Project office

 

Данная информация создавалась и сохраняется при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание – исключительная ответственность УЗ «ГКБСМП г. Гродно» без распространения ответственности на Европейский союз.

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

 

Новости ТГС

25 июня 2019 года в рамках  ежегодной конференции Программы трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» в соответствии с решением Гродненского областного исполнительного комитета была организована работа «медицинского городка» на площадке около Гродненского областного драматического театра.

Конференция посвящена теме здорового образа жизни и собрала представителей  здравоохранения трех государств – Беларуси, Польши и Украины. Главная цель – обсудить итоги проектов, уже реализованных в рамках предыдущей программы, оценить работу по проектам 2014-2020  и определить стратегию на 2021 – 2027 годы.

Больница скорой медицинской помощи города Гродно с 01 июня 2019 года начала реализацию проекта «Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье»  совместно с ведущим партнером - медицинским госпиталем в Сувалках Республика Польша. В ходе реализации проекта планируется приобрести рентгеновский денситометр и лабораторное оборудование для диагностики остеопороза, артроскопические   стойки, ультразвуковой аппарат, плазменный стерилизатор, операционные столы, хирургический инструментарий для работы ортопедо-травматологической службы нашей больницы на самом современном уровне.

Важная составляющая таких проектов – работа с населением. Как это может быть организовано, показал «медицинский городок», который на один день открылся перед входом в областной драмтеатр. Профессионалы больницы высокого класса различных специальностей вышли к жителям города для оказания консультативной помощи без предварительной записи и бесплатно.   В помощь – разработанные  заранее и распечатанные методические рекомендации, которые можно было взять с собой.

Подготовили сотрудники больницы скорой помощи и викторину на медицинскую тематику, принять участие в которой могли в ожидании своей очереди все желающие. Ведущий викторины Денис Олегович Кучук не скупился на призы за правильные ответы.

В работе «медицинского городка» приняли участие 13 врачей и 9 средних медицинских работников.

400 жителей города Гродно и Гродненской области, а также участники конференции из Польши и Украины получили 560 консультаций наших специалистов: 178 – заведующей приемным отделением  Ушкевич Н.М., с измерением  артериального давления, роста и веса, с последующим определением индекса массы тела,  68 – осмотрены офтальмологом Голуб Е.И., 67 – ортопедом-травматологом  доцентом ГрГМУ Аносовым В.С., 62- акушер-гинекологом Довнар Л.Н., 43-нейрохирургами Шведом А.Е. и Чесноковым В.В., 43-урологом Богдель В.В., 38 – заведующей отделением реабилитации Тиханович Г.А.

Выполнено 300 анализов крови на глюкозу и лактат, 62 ЭКГ выполнено сотрудниками центральной подстанции СМП, 67 флюорографий сделано на передвижном флюороскане ГЦГП.

8  тренингов было проведено на манекене Гродненского медицинского университета врачом анестезиологом-реаниматологом, кандидатом медицинских наук Виноградовым Сергеем Владимировичем.

Руководила работой «медицинского городка» главная медицинская сестра Перскевич Надежда Михайловна.

Многие посетители городка подходили и благодарили сотрудников и эти искренние слова помогали им выдержать большую нагрузку в этот жаркий июньский день.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Фильм о Ежегодной конференцииkadr film

 

Новости ТГС

 18-19 июля 2019 года в городе Сувалки Республика Польша прошла конференции открытия проекта трансграничного сотрудничества «Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье»  Программы ЕС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020».

Наша делегация в составе 25 сотрудников приняла активное участие. Возглавил делегацию главный врач Лазаревич Сергей Николаевич.

С докладами от БСМП города Гродно выступили заместитель главного врача по организационно-методической работе Гаврилик Александр Анатольевич, главный травматолог Гродненской области Аносов Виктор Сергеевич и заведующая кафедрой поликлинической терапии Якубова Людмила Валерьевна.

Интересным для всех было посещение медицинского госпиталя имени Людвика Рыдыгера в Сувалках и знакомство с коллегами.

Рабочие группы проекта обсудили план действий по его успешной реализации.

 

0001

0002

0003

0004

0006

0005

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0013

0013

0018

0019

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

Мы на карте

+375-152 68-19-53 приемная
+375-152 68-19-12 справочная
+375-152 68-19-73 отделение платных медицинских услуг
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.